Notice (8): Undefined variable: headerType [APP/View/Layouts/default.ctp, line 113]
Notice (1024): Element Not Found: Elements/dobrestavat/.ctp [CORE/Cake/View/View.php, line 413]

Certifikát content

Energetický certifikát

 

Energetický certifikát je prvým legislatívnym krokom oficiálneho, komplexného hodnotenia spotreby energie v budove a je povinnou záležitosťou. Vyžaduje ho stavebný úrad pri kolaudácii a vystavuje sa po dokončení budovy. Musí sa v ňom zohľadniť, ako bola budova nielen naprojektovaná, ale aj skutočne postavená. Energetický certifikát budovy je nástroj na porovnávanie domov z hľadiska spotreby energie.

Veľkou výhodou energetického certifikátu je kontrola projektu z hľadiska spotreby energie zo strany investora a certifikátora. Výsledným hodnotiacim kritériom je jediné číslo, a to globálny ukazovateľ- primárna energia* v kWh na 1 m2 podlahovej plochy. Je to kritérium, ktoré investorovi povie, ako kvalitne je navrhnutý jeho dom a koľko prírodných zdrojov potrebuje na svoju prevádzku.

Energetické triedy a ich význam

Základom energetickej certifikácie je  výpočet jej energetickej hospodárnosti po miestach spotreby energie a výsledkom jej zaradenie do príslušnej energetickej triedy zo škály od A až po G pre jednotlivé miesta spotreby, a od A0 až po G pre globálny ukazovateľ- primárnu energiu. Najhospodárnejšia je trieda A resp. A0 a najmenej hospodárna je trieda G.

Hodnotenými miestami spotreby pre rodinné a bytové domy sú potreba energie na vykurovanie a potreba energie na prípravu teplej vody. Pri niektorých iných druhoch budov sa hodnotí aj potreba energie na vetranie a chladenie a potreba energie na zabudované osvetlenie.

Keď hovoríme o potrebe a nie spotrebe, tak ide o výpočet množstva energie potrebnej pre dosiahnutie normou stanovených vnútorných podmienok, a to bez ohľadu na to, aké boli skutočné podmienky pre prevádzku budovy. Norma stanovuje pre hodnotenie energetickej hospodárnosti rovnaké podmienky pre všetky budovy na Slovensku. Preto sa bude skutočná spotreba budov tej istej energetickej triedy v rôznych mestách Slovenska od seba odlišovať a skutočná spotreba sa bude v konkrétnom roku s najväčšou pravdepodobnosťou odlišovať od potreby vypočítanej pri hodnotení energetickej hospodárnosti. Miera odlišnosti bude závisieť od toho, na koľko boli skutočné podmienky prevádzky budovy v danom časovom období odlišné od normatívnych.

Rozhodujúcim pre výsledné hodnotenie budovy je globálny ukazovateľ- primárna energia. Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov podľa platných predpisov, t. j. musí byť do konca roka 2015 zatriedená aspoň do triedy B. Od roku 2016 sa bude vyžadovať zatriedenie do energetickej triedy aspoň A1 a po roku 2020 do energetickej triedy A0. Takúto požiadavku musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

Energetické úrovne výstavby a ich význam

Platné slovenské predpisy tiež poznajú energetické úrovne výstavby podľa toho, akú energetickú triedu budova dosiahne v globálnom ukazovateli-primárnej energii:

Energetická triedy A0 a A1 sa dajú dosiahnuť len veľmi kvalitnou tepelnou ochranou (izoláciou) a využívaním obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

Vedeli ste, že: Pri potrebách energie pre jednotlivé miesta spotreby, celkovej potreby energie a globálnom ukazovateli (primárnej energii) sa pri hodnotení energetickej hospodárnosti ešte počítajú emisie CO2 v kg/m2 podlahovej plochy. Ide o emisie, ktoré vzniknú pri potrebe primárnej energie. Je to kritérium, ktoré hovorí o tom, nakoľko bude prevádzka budovy prispievať ku globálnemu otepľovaniu.

Platnosť certikátu

Energetický certifikát je platný maximálne 10 rokov, ak sa skôr nevykonali také stavebné úpravy a zásahy do stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktoré majú významný vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetickú certifikáciu môže vždy vykonávať len osoba odborne spôsobilá na energetickú certifikáciu.

Notice (8): Undefined variable: partnersFooter [APP/View/Layouts/default.ctp, line 120]

required parameter $partnersFooter not set (appCotroller->setupFooterPartners())

Váš internetový prehliadač je zastaralý

Pre správne zobrazenie stránky si prosím aktualizujte svoj interentový prehliadač. Aktualizovať prehliadač

×